Bài tập trắc nghiệm về Ankan - Anken - Ankin có đáp án
31.689 lượt xem 3.659 lượt tải

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - HÓA 11
LẦN I – HIĐROCACBON
Thời gian làm bài: 120 phút


Mã đề thi 123
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH
3
C. CH
3
CH
2
CH
2
CH(Cl)CH(CH
3
CH(CH
3
)CH
2
)
2
CH
2
.
B. CH
3
Cl. D. CH
3
CH(Cl)CH(CH
3
CH(Cl)CH
3
.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
5
)CH
2
CH(CH
3
H
12
?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
CH
3
)CH
3
.

Câu 3: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y
là:
A. C
2
H
6
. B. C
3
H
8
. C. C
4
H
10
. D. C
5
.
Câu 4: Iso-hexan ta
́
c du
̣
ng vơ
́
i clo (co
́
chiế u sa
́
ng) co
H
12
́
thê
̉
ta
̣
o tố i đa bao nhiêu dâ
̃
n xuấ t monoclo ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6
Câu 5: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế
monoclo duy nhất là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với
clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của
nhau. Tên của X là:
A. 3-metylpentan. B. 2,3-đimetylbutan. C. 2-metylpropan. D. butan.
Câu 7: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được
số mol H
2
O > số mol CO
2
thì CTPT chung của dãy là:
A. C
n
H
n
, n ≥ 2. B. C
n
H
2n+2
, n ≥1 (các giá trị n đều nguyên).
C. C
n
H
2n-2
, n≥ 2. D. Tất cả đều sai.
Câu 8: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?
A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. B. Crackinh butan
C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước. D. A, C.
Câu 9: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:
A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan.
Câu 10: (A) là chất nào trong phản ứng sau đây ?
A + Br
2


Br-CH
2
-CH
2
-CH
2
-Br
A. propan. B. 1-brompropan. C. xiclopopan. D. A và B đều đúng.
Câu 11: Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: n
A
= 1 : 4. Khối
lượng phân tử trung bình là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là:
A. C
2
H
6
và C
4
H
10
. B. C
5
H
12
và C
6
H
14
. C. C
2
H
6
và C
3
H
8
. D. C
4

Câu 12: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO
2
H
10
và C
3
H
8
: n
B
(đktc) và 2,7 gam H
2
O thì thể
tích O
2
đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO
2

và 0,132 mol H
2
O. Khi X
tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:
A. 2-metylbutan. B. etan.
C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylpropan.
Câu 14: Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H
2
là 24,8.
Thành phần phần trăm về thể tích của 2 ankan là:
A. 30% và 70%. B. 35% và 65%. C. 60% và 40%. D. 50% và 50%