Tài liệu

Danh động từ và một số động từ nguyên thể trong Tiếng Anh

1.247 lượt xem 856 lượt tải

Chuyên đề 4 : Động từ(Phần 1)

(Verb)
A.Danh động từ và động từ nguyên thể
(Gerund and Infinitive)
I. Danh động từ (Gerunds)
1. Lý thuyết
a. Danh động từ là hình thức thêm “ing” vào động từ, để động từ
đó chuyển hóa thành danh từ.
b. Chức năng của danh động từ:
• Chủ ngữ của câu :
Eg: Playing football is good for health.
• Bổ ngữ của động từ :
Eg: My hobby is reading books.
• Sau giới từ :
I am interested in watching TV.
• Sau một số động từ : avoid, like,...
2. Những trường hợp dùng danh động từ
a. Danh động từ sau một số động từ (Verb + V-ing)