Các giới từ thông dụng trong Tiếng Anh
2.690 lượt xem 1.263 lượt tải

Chuyên đề 5: Giới từ

(Prepositions)

A. Giới thiệu về giới từ (Introduction of Prepositions)
I. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ
loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới
từ là tân ngữ, động từ đuôi -ing, cụm danh từ,...
II. Vị trí của giới từ trong tiếng Anh
-Sau tobe, trước danh từ
Eg: My pen is on the table.
-Sau động từ (tạo nên cụm động từ)
Eg: Take off your hat!
-Sau tính từ
Eg: I’m interested in reading books.
III. Các hình thức của giới từ
1. Giới từ đơn: in, on, at, for, over, with, under, from,
to,...
2. Giới từ đôi: Là giới từ được tạo bằng cách kết hợp hai
giới từ đơn lại: Into, onto, upon, without, within,
throughout, ...
3. Giới từ kép: Là giới từ được tạo thành bằng tiếp đầu “a”
hoặc “be”: About, among, across, above, against,
behind, before, beneath, between, below,...
4. Giới từ do phân từ:
-According to (tùy theo)
-During (trong khoảng)
-Owing to (do,vì)
-Pending (trong khi)
-Saving = save = except = excepting (ngoại trừ)
-Notwithstanding (mặc dù)
- Past (hơn, qua)

-Considering (xét theo)
-Concerning = regarding