90 Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Cacbohidrat Có đáp án
19.151 lượt xem 3.606 lượt tải

CHUYÊN ĐỀ
BÀI TẬP


CACBOHIDRAT

Câu 1: Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng
85%. Lượng glucozơ thu được là
A. 261,43 g. B. 200,8 g. C. 188,89 g.
D. 192,5 g.

Câu 2: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO
sinh
ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)
, thu được 550 g kết tủa và dd X. Ðun kỹ dd X thu
thêm được 100 g kết tủa. Giá trị của m là
2
A. 650. B. 550. C. 810. D. 750.
Câu 3: Thể tích dd HNO
67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo
thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO
3
bị hao hụt là 20 %)
A. 70 lít. B. 49 lít. C. 81 lít. D. 55 lít.
3
Câu 4: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO
sinh ra được hấp thụ vào dd
Ca(OH)
2
2
thu được 10 g kết tủa và khối lượng dd giảm 3,4 g. Giá trị của m là
A. 30. B. 15. C. 17. D. 34.
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd
X. Cho dd AgNO
3
/NH
vào X đun nhẹ được m g Ag. Giá trị của m là
A. 6,75. B. 13,5. C. 10,8. D. 7,5.
Câu 6: Cho 34,2 g hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn dd AgNO
3
dư thu
được 0,216 g bạc. Độ tinh khiết của saccarozơ là
A. 1%. B. 99%. C. 90%. D. 10%.
Câu 7: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao
nhiêu lít không khí (ở đktc) để cung cấp đủ CO
cho phản ứng quang hợp?
A. 1382716 lít. B. 1382600 lít. C. 1402666,7 lít. D. 1382766 lít.
Câu 8: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (Có H
2
2
SO
đặc làm xúc tác) thu được 11,1g
hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6g CH
4
COOH. Thành phần phần
trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
A. 77% và 23%. B. 77,84% và 22,16%.
C. 76,84% và 23,16%. D. 70% và 30%.
Câu 9: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO
2
3
sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào
500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M
và Ba(OH)
3
/NH
2
0,2M, sinh ra 9,85 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 25,00. B. 12,96. C. 6,25. D. 13,00.
3
2