Tài liệu

Cách Sử Dụng Mạo Từ Trong Tiếng Anh

1.112 lượt xem 719 lượt tải

Chuyên đề 6 : Mạo từ (Articles)
✓ Mạo từ là từ được dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập tới một
đối tượng xác định hay không xác định. “The” được sử dụng khi ta đề cập
tới đối tượng mà cả người nói và người nghe đều biết rõ, đã xác định. Còn
khi người nói đề cập tới một đối tượng chung chung, chưa xác định thì
chúng ta sẽ sử dụng mạo từ “a/an”.
✓ Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, nó có thể được xem như một bộ
phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ (chỉ đơn vị: con, cái, chiếc,...)
✓ Mạo từ gồm 2 loại chính: Mạo từ xác định (the) và Mạo từ bất định (a/an)

I. Mạo từ bất định: A/AN
1. Phân biệt cách sử dụng giữa “a” và “an”
• “a” : được dùng trước các từ bắt đầu bằng phụ âm hoặc bắt
đầu bằng nguyên âm nhưng được đọc như phụ âm.
VD: a book, a fan, a bag, a girl, ...
a university, a one-way street, ...
• “an” : được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (u, e, o,
a, i) hoặc trước các từ bắt đầu bằng phụ âm nhưng đọc như
nguyên âm.
VD: an apple, an orange,...
an hour, an honest boy, ...
• “an” còn được sử dụng trước các danh từ viết tắt và được đọc
như một nguyên âm:
VD: an MC, an MP, an L-plate, ...
2. Các trường hợp sử dụng mạo từ bất định “a/an”
“A/AN” được dùng trước các danh từ đếm được số ít thỏa mãn những
điều kiện sau đây: