Công thức giải nhanh Hóa học vô cơ
13.963 lượt xem 2.428 lượt tải

Dạng 1 :
Kim Lọai + axit loại 1 ( H
m
muối

sunfat
= m
kim loại
+ 96
n
hay m
H
2
2
SO
4

loãng
hoặc HCl)
muối

clorua

muối (sunfat hoặc clorua) +
= m
+ 71
Bảo toàn e : n
cho
= n
nhận
với n
= mol kim loại . hóa trị kim loại đó
n
cho
nhận
= 2.
Câu 1: Cho 5,2 g hỗn hợp Al, Fe và Mg vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H
kim loại
(đktc). Cô cạn dung dịch thu được
bao nhiêu gam muối khan ? A. 10,8 B. 11,5 C. 12,3 D,14,6
Giải :
2, 24
n 0,1
H
2
22, 4

m
muối
= m
kim loai
Câu 2: Cho 10,8 g hỗn hợp Zn, Cd và Al vào dd H
+ 71.0,1=5,2+7,1=12,3 . Ta chọn C
2
SO
4
2
loãng, dư thu được 0,5 g khí H
. Cô cạn dung dịch thu
được m gam muối khan. Giá trị m là : A. 40,4 B. 37,2 C. 36,4 D. 34,8
Giải :
H
2
0, 5
0, 25
n 
m
2
muối
= m
kim lọai
+ 96.0,25=10,8 + 24 = 34,8 . Ta chọn D
2
Câu 3 (ĐH khối B – 2010): Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp g m hai kim loại ki m th vào 200 ml
dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch ch a các ch t tan có n ng đ mol b ng nhau. Hai kim loại trong
là A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca

Giải : Vì dung dịch ch a các ch t tan có n ng đ b ng nhau nên số mol 2 kim loại ki m th b ng nhau và
b ng số mol HCl dư (nếu có) , n
= 0,25 mol
M + 2HCl MCl
2
+ H
HCl
nên ,
a 2a a
n
HCl
(dư) = a/2 nên
2

      
nên có Be và Ca là hợp lý, chọn D
9 40
0, 25 2 0, 5 0,1 M 24, 5
2
a a a
Câu 4 (ĐH khối A – 2010): Cho 7,1 gam hỗn hợp g m m t kim loại ki m và m t kim loại ki m th tác
dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại , là
A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.
Giải: Gọi M đại diện 2 kim loại, n là hóa trị
2M + 2nHCl 2MCl
Bảo toàn elctron :
n
+ nH
2

  

   
1 M 14,2
7,1 5, 6
n
n
.n 2. M 14,2n
2 M 28, 4
M 22, 4

  

mà 1 < n < 2 nên 14,2 < M < 28,4 ta chọn Na và Mg , đáp án A

H 
2