Bài tập trắc nghiệm Ancol - Phenol
10.427 lượt xem 1.755 lượt tải

DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL

Câu 1 : Số đồng phân của C
4
H
Br là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
9
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C
4
H
Cl là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
9
Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C
Br là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
3
H
5
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là

A. CHCl
2
. B. C
2
H
2
Cl
4
. C. C
2
H
4
Cl
. D. một kết quả khác.
Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
A. CHCl=CHCl. B. CH
2
=CH-CH
2
F. C. CH
3
CH=CBrCH
2
3
.D. CH
3
CH
.
Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH
2
CH(CH

A. 1,3-điclo-2-metylbutan. B. 2,4-điclo-3-metylbutan.
C. 1,3-điclopentan. D. 2,4-điclo-2-metylbutan.
Câu 7: Cho các chất sau: C
6
H
5
CH
2
Cl ; CH
3
CHClCH
3
; Br
2
CHCH
3
; CH
2
=CHCH
2
3
2
CH=CHCHClCH
)CHClCH
Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt

A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.
B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.
C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C
2
H
5
F (1) ; C
2
H
5
Br (2) ; C
2
H
5
I (3) ; C
2
H
Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi

5
A. (3)>(2)>(4)>(1). B. (1)>(4)>(2)>(3). C. (1)>(2)>(3)>(4). D. (3)>(2)>(1)>(4).
Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO
3
vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH
2
=CHCH
Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy
ra là
A. Thoát ra khí màu vàng lục. B. xuất hiện kết tủa trắng.
C. không có hiện tượng. D. xuất hiện kết tủa vàng.
Câu 10: a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH
3
CH(CH
3
)CHBrCH

A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en. C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en.
3
b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng v i dung dịch OH ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. but-2-en.
2
Câu 11: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y v i dung dịch NaOH, tách bỏ l p hữu cơ, axit hóa phần còn lại
bằng dung dịch HNO
3
, nhỏ tiếp vào dd AgNO
thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là
A. C
2
H
5
Cl. B. C
3
H
7
3
Cl. C. C
4
H
9
Cl. D. C
Cl.
Câu 12: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C
4
H
Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào
trong những chất sau đây ?
9
A. n- butyl clorua. B. sec-butyl clorua. C. iso-butyl clorua. D. tert-butyl clorua.
Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClC
6
H
4
CH
2
Cl + dung dịch OH (loãng, dư, t
o
) ta thu được chất nào ?
A. HOC
6
H
4
CH
2
OH. B. ClC
6
H
4
CH
2
OH. C. HOC
6
H
4
CH
2
Cl. D. KOC
OH.
Câu 14: Cho hợp chất thơm : ClC
6
H
4
CH
2
Cl + dung dịch OH (đặc, dư, t
o
, p) ta thu được chất nào?
A. KOC
6
H
4
CH
2
OK. B. HOC
6
H
4
CH
2
OH. C. ClC
6
H
4
CH
2
OH. D. KOC
OH.
Câu 15: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol ?
(1) CH
3
CH
2
Cl. (2) CH
3
CH=CHCl. (3) C
6
H
5
CH
2
Cl. (4) C
Cl.
A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D.(1), (2), (3), (4).
Câu 16: a. Đun sôi dẫn xuất halogen X v i nư c một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO
6
H
6
6
5
H
H
4
4
5
H
CH
CH
vào thấy xuất hiện kết
tủa. X là
3
3
11
2
2
3